Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 32 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
18 Marzec 2019
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do przetargu na sprzedaż nieruchomości

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/60 i powierzchni 0,2572 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.


Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 08 grudnia 2009 roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.


Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć nowych technologii.


Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.


Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno


Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych  00/100 groszy), 1m kw.  nieruchomości brutto 202,95 zł (słownie: dwieście dwa  złote  95/100 groszy).


Cena netto całej nieruchomości o numerze 14/60 – 424.380,00zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) -cena wywoławcza całej nieruchomości.


Cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/60 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 521.987,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości


Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 21.03. 2019r. do godz. 9:30.


Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 21.03.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.


Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 21.03. 2019 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.


Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia  14.03. 2019 r. do dnia 20.03.2019 r. od godz. 8:00 do 15:00.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.


W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Źródło: gapr.pl
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry