Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
Piekary Śl. - Nieruchomość niezabudowana – ul Podmiejska (w drugiej linii zabudowy)

 

Działki nr: 858/48, 864/48 i 861/35 wpisane w KW 75881 Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie

Opis nieruchomości:    Nieruchomość położona przy ul. Podmiejskiej (w drugiej linii zabudowy), w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 911, w dalszej odległości planowany węzeł drogi wojewódzkiej nr 911 z autostradą A-1, kształt działki regularny, dogodny do zabudowy, konfiguracja terenu nieruchomości nie wykazuje znacznych różnic rzędnych wysokości, teren nie jest ogrodzony, otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowo – przemysłowej, obszar Strefy Aktywności Gospodarczej oraz niezabudowane tereny inwestycyjne (przemysłowe), Wzdłuż południowej granicy i zachodniej granicy nieruchomości wydzielono działki które docelowo stanowić będą drogi komunikujące tereny sąsiednie jak i teren przeznaczony na przeprowadzenie infrastruktury technicznej (np. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa).Skomunikowanie działki z drogą publiczną – ulicą Podmiejską – odbywać się będzie z ulicy Podmiejskiej poprzez wydzieloną geodezyjnie działkę stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie (droga wewnętrzna), zapewnienie dostępu do drogi publicznej będzie polegało na ustanowieniu służebności gruntowej (drogi koniecznej), miejsce wjazdu i wyjazdu z działki na drogę wewnętrzną ustalone będzie dopiero po przedstawieniu przez użytkownika wieczystego koncepcji zagospodarowania nieruchomości, przy uwzględnieniu charakteru i funkcji przyszłej zabudowy oraz potrzeb obsługi transportowej.

Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 2 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów, który przewiduje przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.O szczegółowych zapisach dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi § 11 Uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

Dostępne media:

Przy zachodniej granicy działki przebiega czynna sieć wodociągowa ø 225 oraz nieczynna sieć wodociągowa ø 160, przedmiotowa infrastruktura przebiega przez północno-zachodnią część nieruchomości, w dalszej odległości sieć teletechniczna oraz kable energetyczne Gmina Piekary Śląskie planuje w obrębie nieruchomości budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej.Możliwość zaopatrzenia nieruchomości w sieć gazową gestor uzależnia od zapotrzebowania inwestora na określoną ilość paliwa gazowego, istnieje możliwość zaopatrzenia nieruchomości w energię elektryczną, szczegółowe warunki określa umowa pomiędzy inwestorem a gestorem sieci elektroenergetycznej. W obrębie nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury podziemnej nie wykazane przez żadnego z gestorówWarunki i możliwość podłączenia mediów Inwestor winien uzgodnić z ich gestorami

Sposób zbycia nieruchomości:

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu

Położenie Gmina Piekary Śląskie
Powierzchnia w ha 0,7839
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miejski w Piekarach Śląskich
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry