Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       
07 Luty 2024
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego przyjęty!

Ogłoszenie RPT


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił przyjęcie dokumentu uchwałą nr 209/484/VI/2024 z 30 stycznia 2024 r. (zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.)


Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego został opublikowany na stronie internetowej Województwa Śląskiego, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Podsumowanie i uzasadnienie RPT


Wraz z Regionalnym Planem Transportowym opublikowane zostało również:


 • Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione:
  • ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
  • opinie właściwych organów;
  • zgłoszone uwagi i wnioski;
  • wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
  • propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu;
 • Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, wraz z:
  • Szczegółowym zestawieniem uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych;
 • Ogłoszenie przyjęcia RPT;
 • Prognoza oddziaływania na środowisko.


Czym jest RPT?


Regionalny Plan Transportowy (RPT) to jeden z kluczowych, branżowych dokumentów strategicznych szczebla regionalnego, wskazujący główne cele, działania oraz przedsięwzięcia, które powinny umożliwić osiągniecie przyjętej w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" wizji rozwoju regionu w obszarze transportu, a także celów klimatycznych UE.


Opracowanie RPT jest elementem spełnienia warunku podstawowego 3.1. Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie, celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.


Więcej informacji:

Regionalny Plan Transportowy wraz z załącznikami znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry