Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl


Facebook:

Fundusz Górnośląski SA

Enterprise Europe Network

 


       

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach

 

Celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzenie działalności szkoleniowej, integracja i promocja członków Izby oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, a w szczególności:

 

 • propagowanie i wspieranie nowoczesnych form działalności gospodarczej uwzględniającej interes ekonomiczny i społeczny miasta i regionu,
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
 • inspirowanie i rozwijanie współpracy wzajemnej członków Izby,
 • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 • podejmowanie i rozwijanie współpracy członków Izby z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi,
  współdziałanie z władzami i organami samorządu terytorialnego dla tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa


Izba powstała w marcu 1991 r. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Od 1993 r. działa na terytorium całego kraju. GIPH zrzesza producentów węgla kamiennego, węgla brunatnego, maszyn i urządzeń, samodzielne zakłady przeróbki mechanicznej węgla, przedsiębiorstwa usługowe, placówki naukowo – badawcze. Członkowie Izby to m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, fabryki maszyn i urządzeń oraz inne jednostki organizacyjne. Należące do GIPH firmy zatrudniają ponad 130 000 pracowników.

 

Celem działalności Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych w GIPH podmiotów gospodarczych, ich promocja w kraju i zagranicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa


Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa jest organizacją typu non-profit, w swojej działalności kieruje się wyłącznie troską o dobro sektora stalowego i przemysłów współpracujących z nim. Działalność izby obejmuje:

 • reprezentowanie interesów przedsiębiorstw członkowskich wobec władz centralnych i regionalnych w sprawach, dla których strony wyraziły wolę,
  działalność w zakresie public relation i promocji stali jako tworzywa,
 •  współpracę międzynarodową z Międzynarodowym Instytutem Żelaza i Stali (IISI), Europejską Konfederacją Producentów Żelaza i Stali (EUROFER), Europejską Federacją Producentów Rur Stalowych (ESTA) i asocjacjami narodowymi,
  działalność informacyjno-szkoleniową i wydawniczą,
 • serwisowanie w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej przedsiębiorstw, poprzez wymianę informacji, forum dyskusyjne, organizację warunków dla poprawy kooperacji. 

Regionalna Izba Gospodarcza

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.
RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.
 

 

Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowskich Górach


Jednym z podstawowych zadań Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest integrowanie środowiska biznesowego regionu oraz reprezentowanie przedsiębiorców wobec władz państwowych i samorządowych.
W tym celu Tarnogórska Izba organizuje cykliczne spotkania w różnych miejscowościach powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i piekarskiego.
W przedsięwzięciu uczestniczą przedsiębiorcy z danej gminy, przedstawiciele władz samorządowych, lokalni liderzy.
Tematem rozmów jest lokalna współpraca zmierzająca do likwidacji barier blokujących rozwój przedsiębiorczości.
Spotkania mają za zadanie przekazać przedsiębiorcom informacje co do możliwych form wsparcia publicznego. To także okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń integracji lokalnego środowiska biznesowego.

Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach

 

Celem Izby Budownictwa jest szeroko pojęta pomoc członkom Izby w zakresie ich reprezentacji i ochrony, pomocy organizacyjnej, ekonomicznej i prawnej, informacji, kształcenia, promowania itp. jak również prowadzenia działalności kulturalnej, turystycznej, oświatowej oraz integracji środowiska.

Głównym zadaniem na początku działalności Izby była integracja członków Izby, organizowanie seminariów, spotkań sportowych i kulturalnych, upowszechnianie informacji o wyróżniających się firmach budowlanych i ich wyrobach poprzez organizowanie konkursów i informacji w prasie i telewizji.

Najbliższym celem jest pogłębienie współpracy na forum Sejmiku Gospodarczego, współdziałanie z samorządami Miast i Gmin w celu stworzenia właściwej atmosfery dla miejscowych firm budowlanych - członków naszej Izby. 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry