Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
02 Lipiec 2020
Rekordowa liczba złożonych wniosków w konkursie dla przedsiebiorców!
 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po 8 tygodniach zakończyło nabór wniosków w konkursie z działania 3.2. Innowacje w MŚP. „Inwestycje w MŚP” to konkurs, którego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego.


Szybka reakcja na kryzys


Województwo Śląskie jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z budżetem opiewającym na ponad 1 mld złotych.


III filar pakietu, skierowany do firm z regionu, obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się przeprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Jednocześnie III filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą województwo śląskie wpisało się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.


Już w marcu przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii:

 • gastronomii,
 • turystyce,
 • hotelarstwie,
 • przemyśle czasu wolnego,
 • handlu detalicznym,
 • usługach kosmetycznych, fryzjerskich czy rehabilitacyjnych.

 

Wielkie zainteresowanie


Nabór wystartował 28 kwietnia i był podzielony na IV rundy po 2 tygodnie każda. Od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, które tylko rosło z każdą kolejną rundą.


W odpowiedzi na rosnącą liczbę składanych wniosków, przekraczających początkową alokację 76 mln złotych, Zarząd Województwa wynegocjował z Komisją Europejską zgodę na przesunięcie dodatkowych funduszy na dotacje dla przedsiębiorców. Pula dostępnych w konkursie środków została tym samym zwiększona o 148 mln złotych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla pojedynczego wnioskodawcy została ustalona na poziomie 800 tys. zł. Nie przewidziano natomiast kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – zarejestrowano wnioski np. na kwoty nieprzekraczające 5 tys. zł. Nie zabrakło jednak również takich, które sięgały górnej granicy przewidzianego wsparcia.


Już w I rundzie naboru łączna kwota wnioskowanego dofinansowania przekraczała dostępną wówczas w konkursie alokację o ponad 20 mln zł. W kolejnych tygodniach liczba składanych wniosków systematycznie rosła, by w rundzie III niemal dwukrotnie przewyższyć liczbę projektów złożonych w rundzie pierwszej.


Jak można się było spodziewać, zainteresowanie przedsiębiorców osiągnęło apogeum w IV rundzie, a w szczególności w dwóch ostatnich dniach trwania konkursu.

 

Wykres I. Liczba złożonych wniosków w ostatnich dniach trwania konkursu.

 

Konkurs ostatecznie zakończył się 24 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 z łącznym wynikiem ponad 2300 złożonych wniosków, co stanowi absolutny rekord liczby złożonych wniosków w jednym konkursie organizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020.

Konkurs "Inwestycje w MŚP" w liczbach:

I runda:
175 wniosków,
99,5 mln zł wnioskowanego dofinansowania.

II runda:
277 wniosków,
155,9 mln zł wnioskowanego dofinansowania.

III runda:
348 wniosków,
192 mln zł wnioskowanego dofinansowania.

Łącznie rundy I-IV:
ponad 2300 wniosków.

Wykres II. Nabory RPO WSL 2014-2020 z największą liczbą złożonych wniosków.

 

Niezbędne wsparcie


Dofinansowanie ze środków unijnych w formie dotacji spotkało się z ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszały potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją, jaka nastąpiła w wyniku pandemii.

 

Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na:

 • zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz specjalistycznych środków transportu;
 • przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Pomoc obejmuje także bieżącą działalność m.in. pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz i media czy zobowiązań ratalnych.

 

Jak pokazują statystyki, najwięcej wniosków dotyczyło działań inwestycyjnych, a około 30% projektodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących. W naborze możliwe było również finansowanie kosztów poniesionych przez firmy wcześniej (tj. po 1 lutego 2020), co dla wielu przedsiębiorstw stanowiło realną pomoc w realizacji rozpoczętych inwestycji, spłacie zobowiązań kredytowych i utrzymaniu miejsc pracy.

 

Najwięcej złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości projektów dotyczyło inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Wśród złożonych projektów zauważalny jest jednak znaczny wzrost zainteresowania dotacjami z RPO WSL u przedstawicieli branż związanych z:

 • gastronomią,
 • hotelarstwem,
 • turystyką
 • oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywką i kulturą.

Te sektory, z uwagi na straty spowodowane przez pojawienie się COVID-19, miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie.

 

Nabór trwał łącznie 8 tygodni żeby umożliwić każdemu przedsiębiorcy zapoznanie się z dokumentacją (np. poprzez udział w spotkaniach online), skonsultowanie swoich pomysłów na dalszy rozwój oraz napisanie i skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie. Warto zaznaczyć, że w przypadku konkursów w formie otwartej na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, nabór wniosków zwykle kończy się w ciągu paru godzin (po przekroczeniu alokacji). Doświadczenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które kilka lat temu przeprowadziło konkurs w formie otwartej – zakończony po 30 minutach – pokazuje, że dużo lepsze skutki przynosi organizacja naborów obejmujących dłuższy zakres czasowy.

 

Więcej: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekordowa_liczba_wnioskow_przedsiebiorcow_062620

 

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry