Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
Piekary Śl. - Nieruchomość niezabudowana - ul. Stara przy drodze wojewódzkiej nr 911

 

Właściciel: Gmina Piekary Śląskie


Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ulicy Starej (północna część), drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II – Bytom) i linii kolejowej, w niedalekim sąsiedztwie planowanej autostrady A-1 i węzła z DW nr 911, kształt działki nieregularny aczkolwiek dogodny do zabudowy, ukształtowanie terenu bez znacznych różnic wysokości, przy zachodniej granicy znajduje się nasyp starej drogi (przedłużenie bytomskiej ulicy Witczaka), przy wschodniej granicy skarpa oddzielająca nieruchomość od drogi wojewódzkiej nr 911, nieruchomość nie jest ogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, pojedynczymi drzewami i krzewami, ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni (drzew i krzewów) w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń; otoczenie stanowią drogi, tereny niezabudowane, linia kolejowa a w dalszej odległości zespoły garażowe.

 

Skomunikowanie nieruchomości należy przewidzieć poprzez ulicę Starą (wjazd i wyjazd na działkę na zasadzie prawoskrętu), wyjazd do drogi wojewódzkiej nr 911 poprzez ulicę Witczaka (klasa techniczna „L” o nośności ok. 80 kN na oś pojedynczą) i ulicę Kędzierzyńską (klasa techniczna „Z” o nośności ulicy ok. 100 kN na oś pojedynczą) w Bytomiu, szczegółowe warunki skomunikowania należy uzgodnić z zarządcą drogi.

 


Przeznaczenie terenu:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A 40 P – tereny działalności produkcyjnej, baz i składów o przeznaczeniu podstawowym: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych.

 


Dostępne media:

W odległości około 150 m od nieruchomości znajduje się wodociąg ø 150 którego gestorem jest BPK Sp. z o.o. w Bytomiu oraz kanalizacja deszczowa, przy wschodniej granicy przebiegają dwa podziemne rurociągi tłoczne, brak kanalizacji deszczowej obsługiwanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, na nieruchomości usytuowany jest słup sieci elektroenergetycznej (linia dwutorowa 110 kV – ewentualna zmiana przebiegu istniejącej sieci energetycznej będzie możliwa pod warunkiem, że wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił zainteresowany Inwestor oraz po uzyskaniu warunków przebudowy i uzgodnieniu odpowiedniego rozwiązania technicznego z gestorem sieci), przy zachodniej granicy przebiega linia kablowa SN, napowietrzne linie kablowe nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie, w pobliżu nieruchomości przebiega wodociąg magistralny GPW ø 800, kanalizacja teletechniczna, brak jest sieci gazowej, przy południowej granicy nieruchomości przebiegają dwa rurociągi ø 600 z centralnej pompowni „Bolko” w Bytomiu, ponadto w obrębie nieruchomości mogą wystąpić urządzenia infrastruktury podziemnej nie wykazane przez żadnego z gestorów.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie górniczym „Bytom – Centrum” w Bytomiu, w którym występuje II (druga) kategoria terenu górniczego, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych, pod terenem zalegają na głębokości ok. 80 m zroby porudne, stosunki wodne nie ulegną zmianie, w przedmiotowym rejonie mogą wystąpić ruchy górotworu i powierzchni terenu powodujące uszkodzenia obiektu, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub ciągłości jego użytkowania, jeżeli nie zostaną uwzględnione w projektowaniu i realizacji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

 

Warunki i możliwość podłączenia mediów Inwestor winien uzgodnić z ich gestorami

 


Sposób zbycia nieruchomości:

Własność lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu.

 

Działki nr: 3069/24 i 3070/24 wpisane w KW 53716 Prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Położenie Piekary Śląskie, ul. Stara
Powierzchnia w ha 0,9023
Infrastruktura
Woda

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu - 150 m
Elektryczność

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Kanalizacja

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu -
Połączenia transportowe
odległość w km od lotniska Pyrzowice - 20
odległość w km od węzła kolejowego - 10
Dane kontaktowe
Instytucja Urząd Miasta Piekary Ślaskie
Imię Jaroslaw
Nazwisko Wojtas
Telefon 032 39-39-346
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry