Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski SA

Al. Roździenskiego 188

40-203 Katowice

 

telefon:

+48 32 728 56 00, wew. 203, 128

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.fgsa.pl

       
20 Październik 2021
Rozwiń firmę i podnieś kompetencje swoje i swoich pracowników!


Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców z całej Polski.

 

Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców Prywatnych na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-RW78/21 zawartej z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu” pełnią funkcję operatora w ramach konkursu: Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” w sektorze kompetencji w handlu w okresie od 01.06.2021 do 31.03.2023 r.

 

Projekt został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unie Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez minimum 1100 osób (704 kobiety, 396 mężczyzn) działających w sektorze kompetencji w handlu (PKD G.47 z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) do końca 03.2023 roku.

 

Projekt służy poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspiera procesy innowacyjne przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w sektorze kompetencji w handlu i ich pracowników, z których co najmniej 990 osób (634K, 356M) podniesie kompetencje zawodowe.

 

W ramach projektu „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu” wsparciem objęci mogą zostać:

  • Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie;
  • Z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
  • Posiadającym PKD wiodące z działu G.47 lub PKD poboczne z działu G.47 udokumentowane aktywnym prowadzeniem działalności w sektorze kompetencji w handlu;
  • Spełniające warunki uzyskania pomocy de minims/pomocy publicznej;
  • Delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w handlu.

 

Poziom refundacji wynosi maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej.

 

Kryteria premiujące w rekrutacji:

  • posiadających stopień niepełnosprawności – 10 pkt
  • po raz pierwszy korzystających ze wsparcia w ramach szkoleń/doradztwa rekomendowanego przez Rady Sektorowe - 15 pkt
  • delegowanie do uczestniczenia w usługach rozwojowych mężczyzn - 5 pkt

 

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis bądź wykluczonych z udzielenia pomocy de minimis, pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.


Źródło: https://kompetencjewhandlu.kai-info.eu/

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry